Het verkiezingsprogramma van GPR Burgerbelangen is bekend gemaakt. Ook voor deze verkiezingen komt weer sterk de nadruk te liggen op burgerparticipatie en zaken lokaal regelen. GPR Burgerbelangen zal de enige lokale partij zijn, des te meer reden voor ons om er vol voor te gaan!

 

Speciale aandacht verdienen onze initiatieven om wijk/buurtbudgetten te creëren waarmee buurten zelf kunnen bepalen aan welke lokale (vrijwilligers)initiatieven zij steun willen verlenen. Denk hierbij aan een mooi opgetuigde kerstboom, buurtfeest of iets vergelijkbaars. Ook wil GPR Burgerbelangen duurzaamheidsleningen gaan introduceren, waarmee inwoners een goedkope lening kunnen krijgen om bijvoorbeeld zonnepanelen op hun huis te leggen. Voor de gemeente een minimaal risico, maar voor inwoners een goede uitkomst als zij zelf niet de financiële middelen hebben om zonnepanelen aan te schaffen. Bovendien helpen we ons milieu er ook nog eens mee!

Voor de rest van onze standpunten, kijk vooral in ons verkiezingsprogramma!

 

Verkiezingsprogramma 2018

De raadsagenda van oktober stond vol met een vragenuurtje over de begroting,  twee informatieavonden, een oriëntatieavond en de raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober hebben wij een motie mede ingediend. We nemen je graag mee in onze activiteiten van oktober!

Lees verder

Deze maand was op het gebied van vergaderen een rustige maand. Uiteraard met een informatieavond en oriëntatieavond. Met als afsluiting de raadsvergadering die slechts één bespreekstuk had, en ook dat duurde niet lang. Toch was het een nuttige maand. Dat er geen bespreekstukken zijn, en de raadsvergadering daardoor vrij snel klaar was, betekent niet dat de onderwerpen daarom onbelangrijk zijn. Daarbij komt dat ook onderwerpen waar wij niet over hoeven stemmen, toch relevant kunnen zijn. In deze terugblik willen we een aantal van de onderwerpen van de afgelopen maand met u bespreken.
Lees verder

Onderstaande tekst is de integrale tekst zoals uitgesproken tijdens de Algemene Beschouwingen van 2017. De tekst is geschreven en gesproken door Magda Rook.

Algemene beschouwingen 2017

Vooruitkijkend zien we uitdagingen genoeg, de hele procedure rond de benoeming van een nieuwe burgemeester en voorafgaand aan die benoeming nemen wij afscheid van onze huidige burgemeester. De gemeenteraadsverkiezingen komen dichterbij met alle uitdagingen en de uiteindelijke wisseling van bezetting van de raad. De sfeer zal zich naar aanloop van de verkiezingen ook in onze normaal zo bezadigde raad gaan verharden. Politiek profileren willen alle partijen zich richting de raadsverkiezingen.
Wij gaan in op een aantal beleidsinitiatieven ze allen doornemen gaat in de beperkte tijd niet lukken.

Tijdens de algemene beschouwingen van 2015 hebben wij onze voorkeur uitgesproken tot het stimuleren van initiatieven door inwoners. En toen de vraag gesteld of Rheden toe was aan wijk en dorpsbudgetten of te wel los laten en het stimuleren van inwoners.
In dat kader zijn we content met de uitwerking van het wijkinitiatief Dieren Noord-West. Vorige week tijdens de informatieavond hebben wij onze complimenten gedaan aan de ambtenaren en het college en doen dat hierbij nogmaals. De inzet van de initiatiefnemers is een goed voorbeeld van de kracht en kennis aanwezig in onze gemeente. De groep bewoners die onderzoek doen naar de mogelijkheden om de aantrekkelijkheid en de beleefbaarheid van de veerstoep in Dieren te vergroten past ook in deze tendens. Wij hopen dat deze voorbeelden een stimulans zijn voor inwoners om te komen met ideeën tot verbetering van hun leefomgeving.
Het is zaak om in de volgende raadsperiode grondig na te denken over overheidsparticipatie. Want er zit ook een financiële kant aan bewonersinitiatieven. Wijkinitiatief Dieren Noord-West vraagt een budget van 580.000 euro. De vraag voor de toekomst is volgens ons hoe maken we geld vrij voor bewonersinitiatieven en hoe bepalen we de volgorde van uitvoering bij meerdere initiatieven gelijkertijd. Dat lijkt ons een uitdaging voor de volgende raadsperiode. De uitspraak van 2015 om te blijven denken aan die inwoners die niet in staat zijn om te participeren en zij moeten kunnen blijven rekenen op de gemeente herhaal ik bij deze.

Het plan om kinderen via de voedselbank aan kleding te bezorgen lijkt ons prima voor kleine kinderen. Wij zien voor oudere tieners meer in op naam afgegeven tegoed bonnen. Het lijkt ons bovendien heel opvoedkundig om te leren gaan met het bedrag van z’n bon. Immers de gewoonte om kinderen kleedgeld te geven om te leren omgaan met geld is voor veel kinderen in armoede de ver van hun bed show. We doen hierbij het college de suggestie aan de hand hier over na te denken. De kosten van communicatie staan wat ons betreft niet in verhouding tot de middelen die ter beschikking worden gesteld voor de kinderkledingpakketten. Wij vragen ons ondanks de beantwoording van onze vraag af of dit niet voor minder kan? De kinderen zijn bekend op school, bij de voedselbank en bij de afdeling werk en inkomen weet men ook of er een gezin of een alleenstaande moet rondkomen van de uitkering. Extra publiciteit voor de huidige regelingen kan wat ons betreft niet worden betaald vanuit de gelden voor kinderen in armoede. Daarvoor kunnen we ook andere dingen voor die kinderen bekostigen.
Want helaas zijn ook in onze gemeente kinderen die niet trakteren op school en geen kinderfeestje vieren als ze jarig zijn. Ze kunnen er niets aan doen maar ook niets aan veranderen. Wij als raad kunnen daar volgens ons wel iets aan veranderen. Daarom dienen wij de motie ‘Uitpakken voor arme kinderen’ in.

De plannen voor ANPR camera’s vinden wij een heikel punt. Gezien de hoeveelheid toegangswegen lijkt ons de inzet van drie camera’s meer voor de bühne. Wij vragen ons dan ook af of het inbraakpreventief is als we op drie punten kunnen zien of er een gestolen auto binnen komt, terwijl we die auto niet verder kunnen volgen. Dat lijkt ons zoeken naar een naald in een hooiberg voor de politie zodra ze ter plaatse zijn. De gestolen auto kan zo gezegd allang weer gevlogen zijn. Via een uitvalsweg zonder camera’s. Daarnaast hebben wij moeite rond privacy vanwege de toegang tot de gegevens. Wie zegt ons dat de toezegging van de huidige burgemeester standhoud over pak weg 3 jaar. Wat gebeurt er met de gegevens als de omstandigheden veranderen? Beslist dan de gemeenteraad wie de gegevens in mag zien en gebruiken?

Het instellen van een Gevelfonds Rheden vinden wij een goed idee. Wij hopen dan ook dat de provincie Gelderland bereid is tot cofinanciering. En hopen dat het beoogde resultaat wordt gehaald.

Wij komen regelmatig tegen dat er verwarring is bij inwoners over de termijn waarin zij bezwaar kunnen aantekenen bij een omgevingsvergunning. Zij denken in dat geval dat de publicatiedatum van de gemeentelijke pagina in de Regiobode de ingangsdatum is voor de beroepstermijn. Terwijl de bekendmaking van het besluit en de publicatie in de Regiobode wel 7 of 13 dagen uit elkaar kunnen liggen. Voor de exacte datum moet eerst contact worden opgenomen met de gemeente. Dit staat wel vermeld bij de algemene tekst bij de publicatie. Wij vinden dat ongewild onduidelijk voor inwoners. Gezien het uitgangspunt Klare Taal vinden wij dat dit ook moet gelden voor publicaties rondom omgevingsvergunningen. En dus de exacte datum van bekendmaking van het besluit van de aanvrager bij de publicatie in de Regiobode moet worden vermeld.
Daarvoor dienen we dan ook de motie ‘Klare Taal Klare Datum’ in.

Magda Rook heeft namens de GPR/B-fractie vragen gesteld over het toezicht op veehouderijen in de gemeente Rheden naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag van 12 september 2017. Onderstaand de vragen met toelichting.

In deze tijd is de gezondheid van omwonenden van veehouderijen een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. Een recent gepubliceerd onderzoek naar de gezondheid van omwonenden (RIVM (VGO), 20161) concludeert het volgende: “In de buurt van veehouderijen hebben COPD-patiënten meer complicaties van hun ziekte. Daarnaast zien onderzoekers in het onderzoeksgebied een vermindering van de longfunctie door de uitstoot van ammoniak, en komen longontstekingen vaker voor. Daarentegen is er dichtbij veehouderijen minder astma en allergie. Dat zijn de belangrijkste resultaten uit het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO).”
Hoewel nog niet precies duidelijk is welke stoffen dan en hoe deze stoffen de gevonden effecten veroorzaken, is wel duidelijk dat deze stoffen uit veehouderijen afkomstig zijn. Ammoniak heeft niet alleen een negatieve invloed op de volksgezondheid, maar ook op bereiken van natuurdoelen. Een overmatige depositie aan ammoniak belemmert de gewenste natuurontwikkeling.

De provincie Noord-Brabant heeft een themaonderzoek uitgevoerd omtrent adequaat gemeentelijke toezicht op emissies van veehouderijen.
Het gaat om het inspectierapport IBT omgevingsrecht van 19 juni 2017.
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings voor de provincie Noord-Brabant stelde in de uitzending van EenVandaag van 12 september 2017 dat het slecht is gesteld met de controles door gemeenten.
Zij verwacht niet dat Noord-Brabant daarbij een uitzondering is.
De toezicht frequentie, de ingezette toezichtmethoden en de diepgang moeten samenhangen met de risico’s gelet op het te beschermen belang.
Het toezicht dient op beleid gestoeld te zijn. Het toezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door de regionale omgevingsdiensten.
Maar gemeenten blijven – als opdrachtgever – hoe dan ook verantwoordelijk.
De gemeenteraad draagt de verantwoording als horizontale toezichthouder.
Vandaar onderstaande vragen over de situatie in de gemeente Rheden:

1. met welke frequentie worden praktijkcontroles op naleving van de vergunningen bij veehouders binnen de gemeente Rheden uitgevoerd?
2. worden opleveringscontroles uitgevoerd en binnen welk tijdsbestek?
3. de veehouder moet zich aan de eisen voor uitvoering en gebruik van de leaflet (stalsysteembeschrijving) houden om van de bijbehorende ammoniakfactor gebruik te maken. Wordt dit gecontroleerd en met welke frequentie?
4. luchtwassers, mestrobots, mestschuiven en andere emissiebeperkende technieken horen voorzien te zijn van registratieapparatuur. Met welke frequentie worden deze gegevens uitgelezen door de omgevingsdienst?
5. is er controle op de toepassing van de juiste stalsystemen en luchtbehandelingsystemen zoals bij de vergunningaanvraag gemeld?
6. bij melkrundvee kan de veehouder kiezen voor opstallen of weidegang. Dat maakt verschil voor de ammoniakemissie. Wordt dit gecontroleerd?
7. wordt er gecontroleerd of dieren gehuisvest worden volgens vergunning?
8. wordt er gecontroleerd of het aantal gehouden dieren klopt met de vergunning en met welke frequentie wordt dat gedaan?
9. zijn er veehouders die andere dieren huisvesten op stalsystemen dan aangevraagd of vergund?
10. worden wijzigingen in de bedrijfsvoering getoetst door de gemeente?

GPR/Burgerbelangen Magda Rook

In de raadsvergadering van februari 2016 stond het bestemmingsplan Aldi in Dieren op de agenda.
Hieronder de tekst die Magda heeft gebruikt voor haar bijdrage in de raadsvergadering.

De geldende detailhandelvisie 2008 voor dit plan staat een concentratie van alle winkels op het Callunaplein en omgeving voor. Ook MKB REVA komt tot die conclusie in de toekomst visie die vorige maand vertaalt als detailhandelvisie is aangenomen door deze raad. Voor Dieren is 9 jaar later, wederom het streven naar een compact, aaneengesloten en kwalitatief hoogwaardig winkelcentrum. Ook het memo van het college spreekt over een compacter centrum dat het moet hebben van de dagelijkse boodschappen.
Dat compactere centrum komt ons niet aangevlogen door het aannemen van een nota’s om de paar jaar, maar kan alleen door hardwerken en investeringen worden bereikt.
Wethouder Elsenaar heeft veel energie gestoken in die concentratie de vorige raadsperiode. Hij wilde uitvoering geven aan de concentratie door verplaatsing van de Aldi en dan kwam op die plek volgens de bestemming wonen ruimte voor woningbouw.
Dat plan ging niet door vanwege de kosten, kosten die nu worden aangehaald terwijl het om cijfers gaat uit 2012 en 2013 en de wereld er toch echt anders uitziet.
Nu is de Aldi initiatiefnemer niet de gemeente. Bouwen op plek A hoeft volgens ons niet meer te kosten dan bouwen op plek B. Er is rondom het plein minder bouwgrond nodig want de parkeerplaatsen zijn er.
De combinatie van wonen, en winkelen was wellicht een optie geweest. In aansluiting met de aanwezige woningbouw aan de Wilhelminaweg met de mogelijkheid van wonen dichterbij de voorzieningen. Het eerdere plan met een passage vanaf het Ericaplein was niet goedkoop, wellicht was er inmiddels een goedkoper idee.
Want laat het duidelijk zijn wij zijn niet tegen de wens van de Aldi voor een nieuw gebouw en wij snappen dat ze meer vloeroppervlakte wensen.

Het door het college omarmde Aanvalsplan van de winkeliers van het Callunaplein van 2016 noemt concentratie van supermarkten centraal in het winkelgebied als gewenst ter bevordering van koop en loopstromen. U kunt het nalezen op pagina 4. Op pagina 9 bij stand van zaken wordt met geen woord gerept over de plannen van de Aldi terwijl er een intentieovereenkomst ligt uit 2015. De makers van het aanvalsplan zien de Aldi ook liever verhuizen naar het winkelcentrum het zou een impuls geven aan het totale gebied.
Zij stellen en wij vinden dat terecht dat als de gemeente het winkelaanbod wil concentreren je geen bestemmingsplanwijziging voor sloop en nieuwbouw op de bestaande locatie kan goedkeuren. Dat zij geen zienswijze hebben ingediend vinden wij hierbij niet van belang, immers een zienswijze indienen tegen een partner waar samenwerking mee nodig is ligt niet voor de hand.
In de vorige raadsperiode is tot handhaving overgegaan voor sluiting van de moskeewinkel op basis van de detailhandelvisie 2008 met als leidraad concentratie van detailhandel op en rond het Callunaplein in Dieren. Ik heb tijdens die behandeling de uitspraak gelijke monniken gelijke kappen gebruikt.

Even samenvattend voor u,
dit plan past niet binnen de kaders van de detailhandelsvisies van 2008 en 2017.
Dit plan past niet binnen de kaders van het aanvalsplan Callunaplein.
Een compacter centrum komt niet aangevlogen dat krijgen we niet door uitsluitend de kaders te stellen, dat vraagt investeringen van alle partijen.
Het is jammer dat er niet is gekeken naar een mogelijkheid in combinatie met wonen in het centrum.
In het kader van de detailhandelvisies en het Aanvalsplan gaat wat ons betreft het motto gelijke monniken gelijke kappen nog steeds op.

Helaas was de meerderheid van de raadsleden voor de bouwplannen op de huidige locatie.
Jammer want de fractie van GPR/Burgerbelangen vindt dat een gemiste kans voor de inwoners en ondernemers van Dieren.

Datum vraag: 7-10-2016
Indiener: Magda Rook
Nummer: S 16/124
Datum antwoord: 11-10-2016

Inleiding:
Er is grote ongerustheid ontstaan na een tv-uitzending van Zembla van afgelopen woensdag. Daaruit bleek dat er kunstgrasvelden zijn die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het gaat om kunstgrasvelden waarbij rubber korrels gebruikt zijn die kankerverwekkend kunnen zijn.
De KNVB begrijpt die ongerustheid in het bijzonder bij ouders en begrijpt het als voetbalclubs daarom wedstrijden aflasten tot er duidelijkheid is over hun kunstgrasvelden.

Vraag 1:
Welk bedrijf of bedrijven hebben de kunstgrasvelden in Rheden aangelegd?

Antwoord: De kunstgrasvelden zijn in twee fases aangelegd. In fase 1 was de aannemer de Van de Haar Groep en in fase 2 de firma Van Kessel Sport en Cultuurtechniek

Vraag 2:
Zijn er in Rheden kunstgrasvelden waarbij rubber korrels zijn of worden gebruikt?

Antwoord: Ja. Bij 90% van alle, in Nederland aangelegde, kunstgrasvelden (circa 2.000 landelijk) wordt rubbergranulaat gebruikt. Dat is ook het geval bij de 9 kunstgrasvoetbalvelden in de gemeente Rheden. Bij het korfbalveld in Rheden is dit niet van toepassing, een korfbalveld wordt in gestrooid met zand. (n.b.: dat geldt ook bij de nog te realiseren hockeyvelden)

Vraag 3:
Zo ja, waarom is voor deze kunstgrasvelden gekozen en waarom zijn er geen velden aangelegd met een ander strooimateriaal?

Antwoord: Zoals hierboven aangegeven zijn 90% van de kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat. Bij een bestek wordt over het algemeen geen instrooimateriaal voorgeschreven maar omdat vaak de prijs het selectiecriterium is wordt rubbergranulaat standaard gebruikt omdat het aanmerkelijk goedkoper is dan bijvoorbeeld kurk of andere alternatieven. Alleen wanneer in het bestek een ander instrooi materiaal verplicht zou worden gesteld wordt dit aangeboden door de aannemers. Op het moment van onze aanbestedingen waren eventuele mogelijke gezondheidsrisico’s nog niet aan de orde en heeft dus ook in ons geval een “standaard” aanbesteding plaatsgevonden.

Vraag 4:
Wie is er verantwoordelijk voor de gezondheid van de gebruikers? sportverenigingen, gemeente of leverancier?

Antwoord: De gemeente is, als eigenaar van de sportaccommodaties, verantwoordelijk voor de veiligheid van onze gebruikers. Dat betekent dat de accommodaties dienen te voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen. Dat is ook bij de velden het geval. Op dit moment is er geen aanleiding (zie ook antwoord vraag 5) om het sporten op de kunstgrasvelden te verbieden.
Mocht naar aanleiding van vervolgonderzoek c.q. gewijzigde inzichten deze situatie wijzigen dan zullen wij uiteraard direct maatregelen treffen.

Vraag 5:
Wat gaat de gemeente doen nu er geen duidelijkheid is of de velden wel of niet veilig zijn voor de gezondheid? (zelfs mensen in de buurt kunnen er last van hebben met hoofdpijn en brandende ogen).

Antwoord: Het college volgt in deze het advies van het RIVM dat luidt: “Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden” Een advies dat overigens ook wordt onderschreven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de GGD Midden Gelderland.

U heeft inmiddels kennis genomen van het (pers)bericht dat hierover vrijdag is verstuurd aan pers en gebruikers (verenigingen en scholen) van de betreffende velden. Uiteraard blijft het college de ontwikkelingen op de voet volgen.

Vraag 6:
Er zijn verschillende voetbalverengingen in Nederland die de velden inmiddels hebben “afgekeurd” tot er duidelijkheid is over de veiligheid. Zijn er in Rheden al verenigingen die velden hebben afgekeurd tot er duidelijkheid is?

Antwoord: Daarover is ons college, met betrekking tot Rhedense verenigingen, niets bekend. Dit neemt niet weg dat verenigingen alsnog tot een dergelijke maatregel kunnen besluiten. Wel is ons bekend dat individuele ouders van jeugdleden bij clubs hebben aangegeven dat hun kinderen vooralsnog niet meer mogen sporten op kunstgras.