Tekst algemene beschouwingen 2016

Algemene beschouwingen 12-07-2016

De fractie van GPR/Burgerbelangen heeft de beleidsinitiatieven van 2016-2020 van uw college met belangstelling gelezen dat heeft van ons uit de volgende aandachtspunten opgeleverd.

Bij het diagnostisch instrument wat u gaat inzetten verzoeken wij tot zorgvuldigheid met het stellen van een diagnose op basis van slechts een enkele test.
Geregeld zien we dat mensen een etiketje geplakt krijgen terwijl de geen die dat etiketje uitreikt achteraf daartoe op geen enkele manier gekwalificeerd blijkt te zijn.
En de opleiding en kennis miste van gedragswetenschap om een diagnose te stellen.
Met alle vervelende gevolgen van dien. Zie z’n etiket maar weer eens kwijt te raken.
Dus wij roepen u op om niet alleen op een test maar ook het gevoel van de consulenten te blijven vertrouwen. En de privacy van de geteste personen met betrekking tot de resultaten te waarborgen zodat die informatie niet op straat komt te liggen.
U wilt groepen van 10 tot 20 personen testen. Heeft u dan daadwerkelijk 15 consulenten nodig die getraind worden vragen wij ons af.
Uitgaande van 1000 uitkeringsgerechtigden zouden zij per consulent ongeveer 66 mensen testen per jaar dat is per consulent 3 tot 6 maal per jaar. Dat lijkt ons te weinig om ervaring op te bouwen met een diagnostisch instrument. Wij vragen ons af of u aan de mogelijkheid heeft gedacht van een specialisatie op dit gebied van een kleiner aantal consulenten. Zodat zij meer kennis met het werken met het instrument en een bredere ervaring in de beoordeling kunnen opbouwen.

30 juni was ik bij de Gebiedsconferentie in Velp.
De inwoners die daaraan deelnamen waren zeer te spreken over de manier waarop de gemeente input binnenhaalde en ook over de manier waarop die conferentie was georganiseerd. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst met enthousiaste bewoners.
Als voorbeeld, ik sprak een inwoonster die trots was dat zij bij de conferentie aanwezig was en dat haar kennis en kunde van haar dorp werd gevraagd door de gemeente.
Onze partij GPR/Burgerbelangen heeft in het partijprogramma o.a. staan dat er meer gebruik moet worden gemaakt van de deskundigheid van onze inwoners.
Dus wat ons betreft bent u op de goede weg, ga vooral zo door.

Grip op geldzaken en de gehele schuldproblematiek vinden wij een belangrijk onderdeel van het sociaaldomein. Wij hopen van harte dat door zowel door voorkomen van schulden door training als door een uitbreiding van de samenwerking met Humanitas en het project Schuldmaatjes de druk op de individuele voorziening voor de schuldhulpverlening vermindert. Wij roepen het college op om als de druk niet vermindert niet te schromen om deze raad te verzoeken tot het uitbreiding van het aantal consulenten bij de schuldhulpverlening. Want wij constateren dat de consulenten een zware caseload hebben en dat de problematiek er niet eenvoudiger op wordt. Waardoor de afhandeling van de schuldhulpverlening trajecten van onze inwoners zich vaak te lang voortslepen.
En de schulden onderwijl doorgroeien zonder dat inwoners daar iets aan kunnen doen. Waardoor de problematiek alleen maar zwaarder en dus lastiger wordt.
Wij weten dat de consulenten hun uiterste best doen maar dweilen met de kraan open is een zware taak. Vandaar onze oproep aan uw college.

De verdere uitwerking van het integrale klimaatbeleid.
Door de plensbuien van de afgelopen tijd en de daarop volgende hoge waterstand van de IJssel worden inwoners zich steeds meer bewust van de noodzaak van maatregelen.
Wij volgen uw beleid van zonnedakpannen tot verduurzaming van onze bestaande woningvoorraad tot het opzetten van groenblauwe structuren met grote belangstelling en wensen u succes met het slaan van de brug tussen burgers/ bedrijven en gemeente.

Er zijn nog een paar punten die wij namens onze inwoners onder uw aandacht brengen.
Inwoners klagen nog steeds over hondenpoep en loslopende honden en vragen om handhaving. Inwoners vragen zich af of u wel toezichthouders genoeg in dienst heeft.
Zij stellen soms zelfs voor om een aantal mensen in de bijstand op te leiden tot BOA.
Inwoners klagen dat straten en pleinen steeds meer een verpauperde aanblik krijgen.
Voortuinen met bouwwerken die er niet uitzien maar blijkbaar mogen blijven staan.
Ook het onderhoud van de gemeentelijke buitenomgeving zorgt voor nog al wat ergernis de kwaliteit van de buitenruimte kan volgens ons echt niet verder naar beneden.
Struiken die vervangen zijn door gras, gras wat weer gebruikt wordt om de hond uit te laten en dus vol ligt met……. zijn vele van onze inwoners een doorn in het oog.
Dit terwijl in het kader van de klimaataanpak struiken beter zijn dan gras.
Straattegels liggen op veel plekken schots en scheef. Zelfs de waarschuwing- en informatietegels voor blinden en slechtzienden liggen op sommige plekken zo ongelijk dat je heel goed moet uitkijken om niet te struikelen.
Dat lijkt ons niet de bedoeling van juist die waarschuwing- en informatietegels.
Prullenbakken zitten vaak overvol. Als voorbeeld op het Callunaplein zijn er prullenbakken te weinig, op de zaterdagmiddag puilen ze uit. Op zondag ligt het ernaast en op maandagochtend ligt het overal verspreid. Niet omdat mensen het zo maar neer gooien, nee omdat de prullenbakken vol zitten.
Er ontstaat zo een verrommeling van de buitenruimte.
Ook ervaren inwoners overlast van overhangend groen. Op sommige plaatsen kun je het trottoir met een rolstoel, kinderwagen of rollator bijna niet meer gebruiken.
Ook daarvoor dus een oproep tot actie.
Inwoners vragen zich af hoe we recreanten willen trekken als straten er zo onverzorgd uitzien.
En als laatste punt de kampeermiddelen op de openbare weg.
In de APV is een duidelijke termijn opgenomen. Toch staan er geregeld kampeermiddelen gedurende langere tijd geparkeerd op de openbare weg.
Iets opnemen in de APV is prima maar dan moet er ook worden gehandhaafd.
Anders heeft het geen zin, dan bestaat een verordening enkel en alleen op papier.